You are here

Home

TAIWAN EXPO 2019 in Vietnam

Khu “hình thái sống màu xanh” về phương diện xây dựng xanh có vật liệu xanh bảo vệ môi trường như ABERDEEN、FOUNTAIN HITECH、ZIRCO、YANG KO và GLOBALGBN; về phương diện hàng tiêu dùng thì có MAXMOLD 、TRUE GRASSES và CHIEN HUA, để ý thức bảo vệ môi trường đi vào trong cuộc sống.

❖ABERDEENLink

Sơn giả đá lấy nước làm dung môi
Sơn giả đá lấy nước làm dung môi

❖FOUNTAIN HITECHLink

Mục Lục Tấm Vật Liệu Xây Dựng

❖ZIRCOLink

Uplus Solar Film
Sun Protection Glass

❖YANG KOLink

Wallart
Wallart

❖GLOBALGBNLink

Sơn đông lạnh
Sơn đông lạnh

❖MAXMOLDLink

Mo’skin
Mo’skin

❖TRUE GRASSESLink

Water Drop Mug
TG Ball Pen

❖CHIEN HUALink

Ống hút giấy
Ống hút giấy
.